Privatumo politika

MB „Ekotroba“, juridinio asmens kodas 304642247, adresas:

Parko g. 25, Domeikavos k., Kauno r., el. p. info@ekotroba.lt, Tel. +370 602 40 737 privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę http://ekotroba.itma.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis „Ekotroba“ vadovaujasi  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

„Ekotroba“ pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti ir pagerinti mūsų teikimas paslaugas Jums:

Kai naudojatės mūsų Svetaine, mes galime rinkti tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją, t. y., kai užpildote mūsų kontaktų formą (susisiekimo su mumis tikslais), mes renkame Jūsų telefono numerį arba el. pašto adresą ir išsiųstoje žinutėje pateiktą informaciją;

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį. Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

Svetainėje naudojami slapukai, kad analitiniais tikslais galėtume stebėti vartotojų veiklą mūsų Svetainėje.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos „Ekotrobai“ užpildant užklausų (anketų) formas. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrijai tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y. duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų „Ekotrobos“ interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). „Ekotroba“ turi teisėtą interesą gauti ir atsakyti į Jūsų užklausas, per kurias pateikiate mums savo asmens duomenis.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų tvarkymui „Ekotroba“ turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis „Ekotrobos“ vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal „Ekotrobos“ nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Kai užpildote mūsų kontaktų formą (susisiekimo su mumis tikslais), Jūsų asmens duomenis paprastai saugosime 6 mėnesius nuo paskutinio susirašinėjimo su Jumis pabaigos;

Jūsų teisės

Kadangi Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų “Ekotrobos” interesų, Jūs galite įgyvendinti šias savo, kaip duomenų subjekto, teises:

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus tinkamai identifikuoti.

Pakeitimai

Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrija praneša Svetainėje patalpinant atnaujintą politiką.

Šis tinklalapis naudoja slapukus (angl. cookies). Sutinku